STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

Je moet dit document bijwerken om je T&C weer te geven.

Onderstaande tekst dient als suggestie en geeft Odoo S.A. geen verantwoordelijkheid.

  1. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen standaardvoorwaarden, ook indien deze zijn opgesteld na deze algemene verkoopvoorwaarden. Om geldig te zijn, moet elke afwijking vooraf uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
  2. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 21 werkdagen, tenzij op de factuur of de bestelling een andere betalingstermijn is vermeld. Bij niet-betaling op de vervaldag, Nobi behoudt zich het recht voor om een vaste rentevergoeding te vragen van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Nobi is gerechtigd bij niet tijdige betaling iedere dienstverlening zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten.
  3. Indien een betaling meer dan zestig (60) dagen na de vervaldag nog openstaat, Nobi behoudt zich het recht voor een beroep te doen op de diensten van een incassobureau. Alle juridische kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  4. Bepaalde landen passen in overeenstemming met hun interne wetgeving bronheffing toe op het bedrag van de facturen. Eventuele inhouding aan de bron wordt door de opdrachtgever aan de Belastingdienst betaald. Kan in geen geval Nobi betrokken raken bij kosten die verband houden met de wetgeving van een land. Het bedrag van de factuur zal dus verschuldigd zijn aan: Nobi in zijn geheel en exclusief eventuele kosten die verband houden met de wetgeving van het land waar de opdrachtgever is gevestigd.
  5. Nobi verbindt zich ertoe zich in te spannen om performante diensten tijdig te leveren in overeenstemming met de overeengekomen termijnen. Geen van haar verplichtingen kan echter worden beschouwd als een resultaatsverplichting. Nobi kan in geen geval door de opdrachtgever worden gevergd om als derde te verschijnen in het kader van een door een eindverbruiker tegen de opdrachtgever ingediende vordering tot schadevergoeding.
  6. To be admissible, Nobi must be notified of any complaint by registered letter at its registered office within 8 days of the delivery of the goods or provision of the services.
  7. Al onze contractuele relaties worden uitsluitend beheerst door België wet.